Skip to main content

Historia

1947 – 1970 → Katedra Surowców Włókienniczych i Metrologii
     Kierownik: prof. nadzw. Tadeusz Żyliński

     Powstanie Katedry Surowców Włókienniczych i Metrologii datuje się od początku roku akademickiego 1947/48. Twórcą i Kierownikiem Katedry był profesor nadzw. Tadeusz Żyliński.  Było to w okresie organizowania Wydziału Włókienniczego, który wówczas formalnie nie istniał jako jednostka samodzielna. Istniał natomiast na Wydziale Mechanicznym Oddział Włókienniczy. Podkreślić należy, że uprzednio nie istniała w Polsce placówka, która mogłaby ze względu na charakter swej działalności służyć jako pierwowzór dla nowopowstałej Katedry.
     Zadaniem postawionym przed nią było ogólne kształcenie studentów całego Wydziału Włókienniczego w zakresie materiałoznawstwa włókienniczego oraz uruchomienie specjalizacji szkolącej kadrę dla placówek badawczych włókienniczych, jak również dla służby laboratoryjnej i techniczno-kontrolnej zakładów produkcyjnych. Katedra od początku swej działalności współpracowała z Instytutem Włókiennictwa, a zatem pośrednio również z przemysłem włókienniczym. Profesor zw. Tadeusz Żyliński był wykładowcą Nauki o Włóknie i Metrologii Włókienniczej.

Zdjęcia portretowe Żylińskiego, Żurka i Szmeltera

     Pierwszymi współpracownikami profesora Tadeusza Żylińskiego w Katedrze byli między innymi: prof. dr Witold Żurek, prof. dr hab. Wojciech Szmelter, prof. dr hab. Grzegorz Urbańczyk, prof. dr hab. Andrzej Włochowicz, doc. Jerzy Kalinowski. Profesor dr Witold Żurek pracował w Katedrze od roku 1947 (ówczesny student Wydziału Mechanicznego PŁ). Profesor dr Witold Żurek był kierownikiem Zakładu Włóknoznawstwa, twórcą dyscyplin podstawowych "Struktura Przędzy" i "Struktura Wyrobów Włókienniczych", był naukowcem o szczególnych umiejętnościach teoretycznego ujmowania zjawisk znanych od strony eksperymentalnej. Posiadał on bardzo duży dorobek naukowy, znany jest i cytowany w literaturze zagranicznej. Profesor dr hab. Wojciech Szmelter  pracował w Katedrze od roku 1949 (ówczesny student Wydziału Włókienniczego PŁ).  Zajmował się zagadnieniami określania wilgotności włókien oraz konstrukcją aparatury pomiarowej włókienniczej. Przygotował wykład i zajęcia projektowe - "Budowa Aparatury Mierniczej".

     W Katedrze wyodrębniły się trzy Zakłady:

 • Zakład Surowców Włókienniczych i Metrologii - kierownik profesor zwycz. Tadeusz Żyliński
 • Zakład Włóknoznawstwa - kierownik profesor nadzw. Witold Żurek
 • Zakład Odzieżownictwa - p.o. kierownika dr inż. Włodzimierz Więźlak. Zakład ten przekształcił się z czasem w Katedrę Odzieżownictwa.

 

1970 – 1998 → Instytut Metrologii, Włóknin i Odzieżownictwa
   Dyrektorzy:
- prof. dr hab. Zbigniew Szałkowski
- prof. dr inż. Włodzimierz Więźlak

     W dniu 01.09.1970 roku w ramach ogólnopolskiej reorganizacji szkolnictwa wyższego powstał Instytut Metrologii, Włóknin i Odzieżownictwa. Instytut został utworzony z połączenia się trzech katedr Wydziału Włókienniczego, a mianowicie:

 • Katedry Surowców Włókienniczych i Metrologii z kierownikiem prof. dr Witoldem Żurkiem;
 • Katedry Przędzalnictwa Włókien Łykowych z kierownikiem prof. dr hab. Zbigniewem Szałkowskim;
 • Katedry Odzieżownictwa, z kierownikiem prof. dr Włodzimierzem Więźlakiem 

     Dyrektorem Instytutu został profesor dr hab. Zbigniew Szałkowski. Początkowo w Instytucie powołano trzy zespoły dydaktyczno - naukowe:

 • Zespół Włóknin - kierowany przez prof. dr hab. Zbigniewa Szałkowskiego, który skupiał się na badaniach struktury włóknin klejonych i igłowanych. W tym zakresie tematycznym wykonano 7 prac doktorskich i jedną pracę habilitacyjną - dr Witolda Gądora. Dr hab. Witold Gądor objął także kierownictwo Zespołu Włóknin po odejściu profesora Zb. Szałkowskiego do Instytutu Włókien Naturalnych w Poznaniu.

 • Zespół Metrologii - kierowany przez profesora dr inż. Witolda Żurka, zajmował się m.in. zagadnieniami związanymi z metodami pomiaru długości włókien bawełny wykorzystywanymi do opisu ich charakterystyk, mechanicznymi właściwościami włókien, przędz i tekstyliów, naprężeniami i odkształceniami w mono- i multifilamentach o różnym skręcie. Badano także wpływ parametrów włókien, przędz i tkanin na właściwości sprężyste i wytrzymałościowe materiałów włókienniczych. Pod kierunkiem profesora Witolda Żurka wykonano 27 prac doktorskich i dwie prace habilitacyjne (dr inż. Iwona Frydrych i dr inż. Izabella Krucińska). Po przejściu Profesora na emeryturę w 1988 roku, Zespołem Metrologii kierował profesor dr hab. Wojciech Szmelter, którego zakresem zainteresowań były problemy instrumentalnych metod pomiarowych ze szczególnym uwzględnieniem systemów i aparatury pomiarowej. Profesor Wojciech Szmelter zorganizował pracownię budowy aparatury pomiarowej. W pracowni tej zaprojektowano i wykonano ponad pięćdziesiąt rodzai przyrządów pomiarowych. W ramach tej tematyki wykonano 3 prace doktorskie i jedną pracę habilitacyjną (dr inż. Krzysztof Gniotek).

 • Zespół Odzieżownictwa - kierowany przez prof. dr inż. Włodzimierza Więźlaka, zajmował się badaniem struktury i funkcji odzieży jako osłony tworzącej mikroklimat, analizą zjawisk fizycznych warunkujących procesy technologiczne takie jak obróbka nitkowa i obróbka cieplna odzieży, a także zagadnieniami projektowania zespołów produkcyjnych. Pod kierunkiem prof. Włodzimierza Więźlaka wykonano 4 prace doktorskie. Po odejściu w 1980 roku prof. Zbigniewa Szałkowskiego na stanowisko dyrektora Instytutu Krajowych Włókien Naturalnych w Poznaniu, kierownictwo Instytutu przejął profesor dr inż. Włodzimierz Więźlak.  Pod kierownictwem profesora Włodzimierza Więźlaka wprowadzono istotne zmiany w strukturze Zespołów Instytutu.

Do zmian przyczyniło się również odejście na emeryturę profesora dr hab. Wojciecha Szmeltera oraz przejście dr hab. Witolda Gądora do filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku - Białej. I tak powstały Zespoły:

 • Zespół Budowy Aparatury Pomiarowej - kierowany przez dr hab. inż. Krzysztofa Gniotka
 • Zespół Metrologii Włókienniczej i Włóknin - kierowany przez dr hab inż. Izabellę Krucińską
 • Zespół Odzieżownictwa - kierowany przez prof dr inż. Włodzimierza Więżlaka.

Taki stan strukturalny Instytutu dotrwał do końca 1998 roku.

 

1999 – 2004 → Katedra Metrologii Włókienniczej
     Kierownik: dr hab. inż. Izabella Krucińska, prof. PŁ

     Katedrę Metrologii Włókienniczej powołano do życia z dniem 01.01.1999 roku uchwałą nr 665 Rady Wydziału Włókienniczego PŁ z dnia 23.02.1998 roku. Kierownictwo Katedry powierzono dr hab. inż. Izabelli Krucińskiej, prof. PŁ.
     Kadrę naukową i techniczną Katedry tworzyli byli pracownicy Zespołu Metrologii Włókienniczej i Włóknin byłego Instytutu Metrologii, Włóknin i Odzieżownictwa.

 

2005 – 2010 → Katedra Fizyki Włókna i Metrologii Włókienniczej
     Kierownik: prof. dr hab. inż. Izabella Krucińska

    Kolejna zmiana struktury Katedry nastąpiła w roku 2005. Do Katedry Metrologii Włókienniczej dołączyła Katedra Fizyki Włókna, a nazwa Katedry zmieniona została na Katedrę Fizyki Włókna i Metrologii Włókienniczej.
     Dalsze rozszerzenie zakresu działalności Katedry nastąpiło wraz z początkiem 2010 roku, kiedy to dołączono do niej  Katedrę Gospodarki Światowej i Marketingu Tekstyliów, kierowaną dotychczas przez Prof. Zofię Wysokińską. Zespół ten, w ramach Katedry Fizyki Włókna i Metrologii Włókienniczej działał jako Centrum Analiz Rynku Innowacji Produktowych.

 

2010 – 2018 → Katedra Materiałoznawstwa, Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej
     Kierownik: prof. dr hab. inż. Izabella Krucińska

     Kolejna zmiana w strukturze Katedry zaszła wraz z początkiem roku akademickiego 2010/2011.  Nastąpiło połączenie z Katedrą Technologii i Budowy Przędz. Ponadto w  związku z poszerzeniem zakresu działalności Katedry zmieniono także dotychczasową nazwę na Katedra Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej.
     1 października 2011 roku do naszego grona dołączyli pracownicy Katedry Chemii Fizycznej Polimerów kierowanej dotychczas przez prof. dr hab. inż. Romana Jantasa.

     Z początkiem 2013 roku Katedra Materiałoznawstwa, Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej zaczęła funkcjonować w nowej strukturze. Powołano trzy zakłady:

 1. Zakład Materiałoznawstwa, Towaroznawstwa i Metrologii  – kierownik, prof. dr hab. inż. Izabella Krucińska,
 2. Zakład Chemii Fizycznej Polimerów  – kierownik, dr hab. inż. Dawid Stawski,
 3. Zakładu Technologii Przędz, Włóknin i Kompozytów Włóknistych – kierownik, dr hab. inż. Maciej Boguń.

 

2019 – 2023 → Instytut Materiałoznawstwa Tekstyliów i Kompozytów Polimerowych
     Dyrektorzy:
- prof. dr hab. inż. Izabella Krucińska,
- prof. dr hab. inż. Katarzyna Grabowska

     W październiku 2019 w miejsce Katedry Materiałoznawstwa, Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej został powołany Instytut Materiałoznawstwa Tekstyliów i Kompozytów Polimerowych PŁ. Dyrektorem Instytutu została prof. dr hab. inż. Izabella Krucińska, z-cą Instytutu ds. Rozwoju został dr hab. inż. Zbigniew Draczyński, prof. PŁ, Z-cą Instytutu ds. Kształcenia został dr hab. inż. Sławomir Sztajnowski.

W strukturze Instytutu znalazły się trzy Zakłady:

 1. Zakład Materiałoznawstwa, Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej – kierownik prof. dr hab. inż. Izabella Krucińska,
 2. Zakład Technologii Przędz, Włóknin i Kompozytów Polimerowych – kierownik dr hab. inż. Eulalia Gliścińska,
 3. Zakład Chemii i Chemii Fizycznej Polimerów - kierownik dr hab. inż. Dawid Stawski

Po śmierci prof. dr hab. inż. Izabelli Krucińskiej dyrektorem Instytutu została prof. dr hab. inż. Katarzyna Grabowska, a zgodnie z Zarządzeniem Nr 39/2023 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 20 września 2023r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Politechniki Łódzkiej oraz Regulaminie Organizacyjnym Politechniki Łódzkiej Katedra Technologii Dziewiarskich i Maszyn Włókienniczych została zlikwidowana poprzez włączenie jej zasobów i zadań do Instytutu Materiałoznawstwa Tekstyliów i Kompozytów Polimerowych (I42) jako Zakład Technologii Dziewiarskich i Maszyn Włókienniczych.

 

od 2024  → Instytut Włókiennictwa
     Dyrektorzy:
- prof. dr hab. inż. Katarzyna Grabowska

     Zgodnie z Zarządzeniem Nr 53/2023 Rektora Politechniki Łódzkiej z dniem 1 stycznia 2024 r. Instytut Materiałoznawstwa Tekstyliów i Kompozytów Polimerowych przekształcony został w Instytut Włókiennictwa (w języku angielskim: Textile Institute). Dyrektorem Instytutu jest prof. dr hab. inż. Katarzyna Grabowska, a w struktura Instytutu obejmuje teraz pięć Zakładów:

 1. Zakład Materiałoznawstwa, Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej – dr hab. Michał Puchalski, prof. uczelni,
 2. Zakład Technologii Przędz, Włóknin i Kompozytów Polimerowych – kierownik dr hab. inż. Eulalia Gliścińska,
 3. Zakład Chemii i Chemii Fizycznej Polimerów - kierownik prof. dr hab. inż. Dawid Stawski,
 4. Zakład Technologii Dziewiarskich i Maszyn Włókienniczych - dr hab. inż. Zbigniew Mikołajczyk, profesor uczelni,
 5. Zakład Zrównoważonego Rozwoju i Marketingu Tekstyliów - dr Monika Malinowska-Olszowy, prof. uczelni.

Zobacz rys historyczny Katedr, które weszły w skład Instytutu: